Friday, March 17, 2017

அறியாததை அறிந்த பின்

ஒரு விசியம் என் மனதில் இருபதற்கும்
அதை நீங்கள் அறியாமல் இருப்பதற்கும்

அதை இங்கே வெளிப்படையாக பதிவிட்ட (சொல்லிய) பின்
நீங்கள் அதை அறிந்து
கண்டுக்கொள்ளாததை போல் இருப்பதற்கும்
எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்கிறது