Thursday, November 6, 2014

ரேஷன் கடையில் தவம்

தவம் செய்ய ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு
அதுல ஒரு வழி ரேஷன் கடையில் நிக்குற தவம்...(வலி)
இந்த மாதுரி ஆப்புகளுக்கு எதாவது APPS இருக்க...... ?